Fun-Panelo: Grada Mezuroj por Maldiligentuloj

Kiam mi estis konstruanta mian Fun-Panelon , mi konsciis ke la plano postulas ke oni faras angulitajn mezurojn de 15°. Tamen, mi ne havis angulilon. Mi estas funde maldiligenta -- aŭ avare, aŭ ambaŭ -- do mi kreis metodon uzante faradon "origami". Tio ne estas perfekta metodo, ĉar ĝi alportis min sufiĉe proksiman.

Bazaj Indikoj por Farado "Origami"

Ĉu oni ne konas la bazajn laŭkutimojn de "origami", mi inkluzas iun rapidan fonon. Se oni multe faras faradon "origami", oni povas varŝajne eblas postsalti ĉi tiun sekcion.

Papero

Left: Desinita/Farbita Flanko. Right: Klare Blanka Flanko.

Kutime, papero "origami" havas unu desinita aŭ farbita flanko kaj unu klare nigra flanko. Indikoj uzos solidan farbon por indiki la desinia/farbita flanko por helpi ke oni kontrolu kies flanko estas kiu. Oni fakte estus uzante regularan folion da papero (sama farbo ambaŭflanke): pro la celo de ĉi tiuj indikoj, la farbita flanko en mia instrukcio signifas la flanko de la papero kiu estas la dorsa flanko de la papero relative al oni (almenaŭ komencante).

Valo-Faldi

Simple haltostrekita linio indikas valofaldon.

Valofaldo estas faldo kiu oni faras kiam oni faldas parton de la papero al si. Laŭkutime, oni indikas ĝin per haltostrekita linio.

Kiam oni povas vidi per desegno maldekstra, se oni komencas tiel, kiel la farbita/desinita flanko de la papero frontas suben for de si, valofaldi kvadratan folion da papero oblikve rezultas en triangulon kies desinita flanko videblas.

Fari la Dekkvin-Gradan Angulilon "Origami"

Ĉi tiuj indikoj postulas ke oni komencas kun kvadrata folio da papero. Se oni jam havas kvadratan paperon "origami", oni pretas. Se ne, oni povas facile fari ĝin el standarda ortangula folio da papero jene:

Fari Kvadraton el Ortangulo

Paŝo unu: valofaldu. Paŝo du: forigu ekceson. Rezulto: kvadrato

Faldu la folion da papero tiel, ke la flanko markita "A" en la desegno alliniĝas al la apuda flanko (markita "B" en la desegno).

Tiu formas kvadraton. Fortranĉu la postrestan bendon. Se oni ne havas tranĉilon, simple faldu la bendon tien kaj reen laŭ la tranĉ-linio kaj poste disŝiru ĝin kontraŭ ebenan randon (kiel rando de tabulo).

Paŝo Unu

Paŝo unu: valofaldu kaj malfaldu.

Valofaldu la papero tiel, ke la kontraŭaj anguloj kunliniĝas kaj poste malfaldu. Se oni devis fari kvadtratan folion da paperio el ortangula, oni jam kompletigis ĉi tiun paŝon.

Certigu ke la falto estas tre akurata kaj neta.

Paŝo Du

Paŝo du: komencu tripartigi la 45°-an angulon de la meza faldo

Valofaldu la suban bordon al la faldon mezan. La celo estas por fari faldon tiel, ke la distancoj markitaj "A" kaj "B" en la desegno egalas.

Baze, oni kreis 45°-an faldon en paŝo unu; oni nun tranĉas tiun 45° en tri egalajn partojn (ĉiu de 15°).

Denove, certigu ke la falto estas tre neta kaj akurata.

Paŝo Tri

Paŝo tri: kompletigu la tritranĉado de 45°-an angulon al 15°-an angulojn.

Valofaldu tiel, ke la bordo markita "A" en la desegno alliniĝas apude kontraŭ la meza faldo ("B" en la desegno).

Malfaldu. Oni devus nun havi tri faldojn forventumilas je proksimume 15° por ĉiu el la funde dekstra angulo de la papero. Ĉi tio kompletigas la angulilon.

Uzi la Dekkvaran Angulilon "Origami"

Nune, oni devus jam esti mezurinta kaj tranĉita la pecojn por la Fun-Panelo. Certigu ke oni markas tiujn faldoliniojn kiuj estas paralelaj kaj/aŭ perpendikularaj al la bordoj de la ortangulaj pecoj, sekvante la figuron sur paĝo n-ro 2 de la indikoj. Partikulare, oni devas esti markita la liniojn, kiuj estas 25 cm for de la dekstra (kaj funda) bordoj de la pecoj, ĉar la kruciĝo de ĉi tiuj linio kun la funda (kaj maldekstra, respektive) bordoj de la pecoj estas la punktoj de kiuj oni desegnos la forventumilon da 15°-aj faldolinioj.

Paŝo Unu

Paŝo unu: markigu liniojn

Allinigu la angulilon "origami" tiel, ke la funde dekstra angulo (de kiu elvenas la ventumilo da 15°-aj faldoj) konformas en la angulon kie la 25 cm linio kruĉigas kun la apuda bordo de la peco da kartono. Poste, uzu la markilon kaj faru punkton sur la kartono tien, kie ĉiu faldo krucas la maldekstran bordon de via angulilo.


Paŝo Du

Paŝo du: desegnu/allinei liniojn, repozicigu angulilon, kaj markigu plu da angulojn

Uzante longan rekt-randon (kiel metro- aŭ jardobastono), allinigi la punkto kie kruciĝas la 25 cm linio al la bordo de la kartono kaj la unua 15°-a punkto. Desegnu la faldolinion. Allinigu la kruĉpunkton de la 25 cm linio kaj la dua 15°-a punkto kaj refaru. Desegnu la tria faldolinion same.

Turnigu la angulilon tiel, ke la meza faldo nun alliniĝas apude al la 25 cm linio. La antaŭe funda bordo de via papero devus nun alliniĝi al la tria 15°-a linio (alivorte, la linio ĉe 45°). Refaru la procezo de markigi punktojn kaj markigu la restantajn du 15°-ajn liniojn.

Paŝo Tri

Paŝo tri: Alfinigu.

Foririgu la angulilon kaj desegnu la restantajn du faldolinioj per allinigi la rektajn punktojn.

Refaru por la dua peco da kartono. Allineu kaj faldu la Fun-Panelon!


Fun-Panel: Degree Measurements for Lazy People

When I was building my Fun-Panel , I realized that the plans call for making angled measurements of 15°.  However, I didn't have a protractor.  I'm fundamentally lazy -- or cheap, or both -- so I came up with a method using origami.  It's not a perfect method, but it got me close enough. 

Basic Origami Instructions

If you're not familiar with basic origami conventions, I'm including some quick background.  If you do origami a lot, you can probably skip this section.

Paper

Left: Patterned/Colored Side. Right: Plain White Side.

Typically, origami paper has one patterned or colored side and one plain white side.  Instructions will use a solid color to indicate the patterned/colored side so as to help you keep track of what side is what.  You may very well be using a regular sheet of paper (same color on both sides): for the purposes of these instructions, the colored side in my directions refers to the side of the paper that is on the back side of the paper relative to you (at least, when you start).

Valley-Folding

A simple dashed line indicates a valley fold.

A valley fold is a fold that is formed when you fold a part of the paper toward you.  It is conventionally indicated using a dashed line.

As you can see from the illustration on the left, if you start with the colored/patterend side of the paper facing down away from you, valley-folding a square sheet of paper diagonally will result in a triangle with the patterned side showing.

Making your Fifteen-Degree Origami "Protractor"

These instructions call for you to start with a square piece of paper.  If you already have square origami paper, you're good to go.  If not, you can easily make one out of any standard rectangular piece of paper as follows:

Making a Square Out of a Rectangle

Step one: valley fold. Step two: remove excess. Result: a square

Fold the piece of paper so that the side labelled "A" in the illustration lines up with the adjacent side (labelled "B" in the illustration).  

This forms a square.  Cut away the remaining strip.  If you don't have scissors, simply fold the strip back and forth along the cut line and then tear it off against a flat-edge (such as the edge of a table).

Step One

Step One: Valley fold and unfold.

Valley-fold the paper so that opposite corners line up and then unfold.  If you had to make a square piece of paper out of a rectangular one, you already completed this step.

Ensure that the crease is very sharp and neat.

Step Two

Step two: beginning to trisect the center crease's 45° angle

Valley fold the lower edge towards the crease in the middle.  The object is to make a fold such as the distances marked "A" and "B" in the illustration are equal.

Basically, you created a 45° fold in step one; you are now splitting that 45° into three equal portions (of 15° each). 

Again, ensure that the crease you make is neat and sharp.

Step Three

Step three: completing the trisection of a 45° angle into 15° angles.

Valley fold so that the edge marked "A" in the illustration lines up flush against the center crease ("B") in the illustration.

Unfold.  You should now have three creases fanning out at about 15° each from the lower right-hand corner of your paper.  This completes the "protractor".

Using your Fifteen-Degree Origami "Protractor"

By this point, you should already have measured out and cut the pieces for the Fun-Panel.  Make sure that you mark those fold lines that are parallel and/or perpendicular with the edges of the rectangular pieces, following the diagram on page 2 of the instructions.  In particular, you want to have marked the lines that are 25 cm from the right (and bottom) edges of the pieces, because the intersection of these lines with the bottom (and left, respectively) edges of the pieces are the points from which you'll be drawing your fan of 15° fold lines.

Step One

Step one: marking angles

Line up your origami "protractor" so that its bottom right-hand corner (from whence issues the fan of 15° creases) fits into the angle formed by the 25 cm line and the adjacent side of the cardboard piece.  Now use your marking tool to place a dot on the cardboard where each crease meets the left-hand side of your "protractor".


Step Two

Step two: drawing/scoring lines, repositioning "protractor", and marking more angles.

Using a long straight-edge (such as a meter- or yardstick), line up the point where the 25 cm line intersects the side of the cardboard and the first 15° dot.  Draw your fold line.  Line up the 25 cm intersection point and the second dot and repeat.  Draw the third fold line in the same fashion.

Rotate your "protractor" so that the center crease now lines up flush with the 25 cm line.  The former bottom edge of your paper should now line up flush with your third 15° line (in other words, the line at 45°).  Repeat the process of marking dots to mark the remaining two 15° lines.

Step Three

Step three: finishing up.

Remove the "protractor" and draw out your last two fold lines by lining up the appropriate points.

Repeat for the second piece of cardboard.  Score and fold your Fun-Panel!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.